Villkor för Medlemskap i Move About och för nyttjande av elbilar

§ 1 INLEDNING

Dessa villkor gäller för medlemskap i Move About och för nyttjande av elbilar. Avtalet ingås mellan dig som kund (”Kunden”) och Move About AB (”MAAB”).

Information om Move About AB:

Organisationsnummer:556774-2035

Adress:

Move About AB 
Nordhemsgatan 12 
413 27 Göteborg 

§ 2 KUNDKRAV

Kunden måste vara minst 18år, ha giltigt körkort (klass B) och acceptera villkoren i detta Avtal.
Kunden måste ange korrekta uppgifter om namn, adress, telefonnummer och e-mail.

§ 3 BETALNINGSVILLKOR

Priset för tjänsten består av en fast medlemsavgift och en avgift per timme för hyresperioden. I tillägg kommer eventuella avgifter för beställning av nytt nyckelkort, cancellering av beställningar och sent återlämnande av bil. Gällande priser och avgifter finns tillgängliga på www.oresundskraft.moveabout.se. MAAB kan efterbelasta användare med tilläggskrav som självrisk, böter och avgifter, ersättning av laddkabel och eventuella andra krav. Medlemskapet löper från det att Kunden registrerar sig och förnyas automatiskt varje månad. Kunden blir belastad för medlemskapet varje månad tills Kunden själv väljer att säga upp avtalet. Detta görs genom att skicka ett e-mail till info@moveabout.se (mer info i § 12 Uppsägning). Gällande priser för bilnyttjande finns tydligt beskrivet på www.oresundskraft.moveabout.se.

Kunden betalar i efterskott för varje resa, med betalkort (VISA/Mastercard) eller faktura (företag). Vid kortbetalning reserveras ett belopp dubbelt så stort som själva bokningskostnaden, för att täcka eventuella merkostnader (såsom förseningsavgift). Efter att bilen återlämnats dras den riktiga bokningskostnaden från kortet och reservationen frigörs.

MAAB förbehåller sig rätten att ändra priset på det löpande medlemskapet, gällande från nästa förnyelse av medlemskapet. De nya priserna meddelas direkt till Kunden på den e-mailadress som uppges vid registrering, senast en månad före verkställande. MAAB förbehåller sig rätten att ändra pris för bilnyttjande. De nya priserna förmedlas på beställningsportalen och kommer att synas tydligt vid beställning av bil. Kunden betalar för sitt medlemskap och bilnyttjande genom betalkort (VISA/Mastercard) eller månadsvis fakturering (företag).

§4 VAD ÄR INKLUDERAT I MEDLEMSKAPET

Medlemskap i MAAB ger Kunden rätt att hyra bil till gällande priser genom beställningsportalen www.oresundskraft.moveabout.se. Kunden får en egen användarprofil och ett personligt nyckelkort som ger åtkomst till bilar i MAAB’s bilflotta. Medlemskap i MAAB är en förutsättning för att kunna hyra bil.

För tjänstemedlemskap är användaren ansvarig att meddela Move About om anställningen upphör eller förändras. Det är inte tillåtet att boka tjänstekörningar utan giltig anställning och resor som bokas utan anställning kommer att faktureras användaren privat. 

§5 VAD ÄR INKLUDERAT I UTHYRNINGSPRISET

Uthyrningspriset inkluderar:

 • Försäkring i enlighet med villkoren beskrivna i § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR
 • Fri körsträcka
 • 24 timmars vägassistans
 • Kundservice på 031-799 28 04 från kl 07:00 till kl 21:00 från måndag till fredag

MAAB är ansvariga för att reserverad bil finns tillgänglig för avhämtning för användare, på avtalad tid och avtalad plats. Fordonet ska vara i tekniskt bra skick och vara utrustat med tillräckligt med ström på batteriet för beräknad körsträcka. Vid kvällskörningar kan laddnivåer ej garanteras. Vid fråga om laddnivå inför kvällskörning vänligen kontakta kundservice. Småskador och normalt slitage kan finnas på bilarna och ändrar inte priset.

§ 6 AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNANDE AV BIL

Kunden kan inte hyra bil utan att ha gjort en reservation i förhand.
 Kunden hämtar bil på reserverad tid, vid vald uthyrningsstation. Vid avhämtning ska användaren hålla sitt personliga nyckelkort över vindrutan på bilen, så att dörrarna öppnas. Bilen startas med nyckel som är fastmonterad vid handskfacket i bilen. Användaren är ansvarig för att ta med laddkabeln från uthyrningsstationen under hyresperioden.
 Vid återlämnande måste användaren parkera bilen på en av de tillgängliga parkeringsplatserna, på samma uthyrningsstation som bilen hämtades från. Hyresperioden avslutas automatiskt vid bokningens slut. Bilen ska alltid låsas med nyckelkortet mot vindrutan och bilen ska sättas på laddning med laddkabeln. Bilnyckeln ska vara kvar i bilen.
 Tillbakaleverans anses ha skett när denna procedur är färdig.

§ 7 KUNDENS BEHANDLING AV BILEN

Poolbilen får bara köras av medlemmen som utfört beställningen.
 Kunden är ansvarig för normalt underhåll under hyresperioden och är skyldig att kontrollera att bilen är i bra skick. Normalt underhåll innefattar t ex att däcken har rätt lufttryck och att det finns tillräckligt med spolarvätska. Om Kunden är tveksam kring detta kan frågor ställas till MAAB.
 Kunden är skyldig att behandla bilen väl och att inte påföra skador. Bilen ska återlämnas i samma skick som vid avhämtning. Rökning är inte tillåtet i bilen.
 Kunden får inte använda bilen till:

 • Körning utanför offentlig väg eller område
 • Körning av passagerare eller varor mot ersättning
 • Uthyrning
 • Tävling, fartprover eller annan form av testkörning
 • Upplärning eller annan övningskörning
 • Bogsering av andra fordon eller släp

Kunden får inte använda bilen på olagligt sätt, t ex:

 • Körning under påverkan av alkohol, narkotika eller medicin
 • Frakt av passagerare eller tyngre last än bilen är registrerad för
 • På annat sätt använda bilen i strid mot lagar och trafikregler

Bilen får inte tas ut ur Sverige utan skriftligt samtycke från MAAB.

§ 8 KUNDENS ANSVAR FÖR SKADOR UNDER HYRESPERIODEN

Under avtalad hyresperiod och fram till att bilen är återlämnad på korrekt sätt, bär Kunden fullt ansvar för bilen och nyttjande av denna. MAAB kontrollerar regelbundet bilarna och registrerar t ex skador.
 Kunden är således ansvarig för alla skador under hyresperioden. Maximal självrisk vid skada eller stöld framgår av § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR och täcks av Kunden. Om Kunden uppvisat grov oaktsamhet är Kunden ansvarig för hela skadan. Detta gäller även för skador som inte täcks av försäkringen.
 Kunden är skyldig att så gott det går undersöka bilen för att hitta eventuella skador eller brister innan bilen körs iväg från uthyrningsstationen. Kunden ska inom rimlig tid rapportera skador eller brister till MAAB. 
 Likställt med skador under hyresperioder är skador som Kunden anser ha inträffat före hyresperioden, men som Kunden rimligen upptäckt vid en normal kontroll av bilen vid upphämtning. 
 Kunden är ansvarig för att betala offentliga böter, parkeringsavgifter och andra avgifter som sammanhänger med hyresperioden. Om sådana utgifter inte betalas i tid lägger MAAB på en administrationsavgift på 200 kr vid senare inkrävning från Kunden.
 Kunden är ersättningsansvarig för förluster som MAAB drar på sig under hyresperioden från t ex reparationer, transport och skador. Självrisken framgår under § 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Ansvar som inte täcks av försäkring ska täckas av Kunden, t ex vårdslöshet.

§ 9 KUNDENS SKYLDIGHETER VID SKADOR

Alla skador, tekniska fel eller olyckor ska Kunden omedelbart anmäla till MAAB. Vid olycka eller motorhaveri ska man ringa supportnummer 031-799 28 04 (framgår även i bilen, på t ex fönsterrutan på förarsidan). 
 Vid stöld, brand, skadegörelse eller skada på person eller djur ska händelsen även alltid anmälas till polisen. Kunden ska fylla i fullständig skadeanmälan och inte lämna bilen utan korrekta säkerhetsvidtagelser. Ifylld skadeanmälan ska skickas omgående till MAAB.
 Om Kunden inte uppfyller sina plikter i förbindelse med skada är Kunden ansvarig för eventuella merkostnader som kan hänföras till försummelsen.

§ 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

Följande villkor gäller vid försäkringen:

 • Försäkringen gäller för Kunden som kör fordonet under reserverad hyresperiod
 • För att försäkringen ska gälla måste användaren vara över 18 år och ha giltigt körkort
 • Ansvarsförsäkringen täcker ansvar för skada på person och saker som fordonet orsakat
 • Försäkringen gäller i Sverige
 • Självrisk vid skada eller stöld är maximalt 6.500 kr.

Försäkringen omfattar inte:

 • Skada som uppstår vid körning på avspärrat område (bana eller landsväg) vid deltagande i fortkörningstävling eller fartprov
 • Skada som Kunden medvetet orsakat
 • Skador som Kunden framkallat genom grov oaktsamhet
 • Skador som uppstått när fordonet körts medan Kunden är påverkad av berusande eller bedövande medel
 • Förluster relaterade till arbete, t ex utebliven intäkt
§ 11 ÅNGERRÄTT

Kunden har rätt att ångra avtalet genom att skriftligen meddela MAAB inom 14 dagar att medlemskapet blev registrerat och betalt. Ångerrätten gäller inte bilhyra utan endast medlemskap.

§ 12 UPPSÄGNING

Medlemskapet sägs upp genom att ringa 031-799 28 04 eller genom att skicka e-mail till info@moveabout.se.
Kunden kan när som helst säga upp medlemskapet, senast 10 dagar före utgången av månaden.

§ 13 ANVÄNDNING AV PERSONUPPLYSNINGAR

All information som inhämtas används till att kunna erbjuda bildelning med Kunden och behandlas konfidentiellt. MAAB använder GPS-positionering för att lokalisera bilar som inte är returnerade efter bokning, stulna eller försvunna samt vid interna behov.
 MAAB kan använda personupplysningar om Kunden för bland annat att uppfylla avtalet, utveckla och analysera tjänsterna och samla data för statistiska ändamål. I tillägg kan Kunden vid registrering frivilligt ge samtycke till att MAAB kan skicka information om tjänsten till Kundens registrerade e-mailadress.

§ 14 ANSVARSBEGRÄNSNING

MAAB eftersträvar en hög kvalitet på tjänsten vid varje tidpunkt.
 Om tjänsten avbryts eller störs väsentligt i mer än 24 timmar och MAAB är ansvarigt, kan Kunden kräva återbetalning av medlemsavgiften för perioden ur drift. Övriga avgifter och utgifter ersätts inte.
 Ersättning för förluster som Kunden lidit till följd av brister kan endast krävas om MAAB visat grov oaktsamhet eller genomfört väsentligt kontraktsbrott. Indirekta förluster i verksamheten såsom driftsavbrott och tappad intäkt till följd av att avtal med tredjeman förloras eller förluster till följd av skador på annat än hyrbilen, kan endast krävas om förlusten uppkommer från en medveten uppsåtlig handling från anställd på MAAB.
 MAAB påtar sig inget ansvar för skada eller förlust av ägodelar, som Kunden eller annan person har efterlämnat i bilen under eller efter hyresperioden.
 Alla reklamationer ska inkomma inom rimlig tid.

§ 15 MISSBRUK AV TJÄNSTEN

MAAB förbehåller sig rätten att stänga av medlem eller avsluta medlemskap vid brott av ovan nämnda villkor.

§ 16 KUNDSERVICE

Frågor om tjänsten, tekniska problem, klagomål och reklamation rörande MAAB’s tjänster eller betalning ska riktas till MAAB’s Kundcenter genom att ringa 031-799 28 04 eller e-post till info@moveabout.se. MAAB eftersträvar att ge svar på kortast möjliga tid.

§17 ÖVERLÄMNANDE

MAAB kan lämna över detta avtal till en annan tjänsteleverantör. MAAB ska då ge Kunden information om sådant överlämnande inträffar. Kunden anses informerad tre dagar efter att informationen är skickad till Kundens registrerade e-mailadress.

§ 18 ÄNDRINGAR I VILLKOREN

MAAB har rätt att ändra villkoren i detta avtal. Om ändringarna är väsentliga ska Kunden informeras minst 30 dagar före ändringen träder i kraft, med undantag av ändringar som eventuellt måste genomföras på grund av ingrepp av offentliga myndigheter med så kort varsel att denna tidsgräns inte kan hållas.

§ 19 ÄNDRINGAR I ANVÄNDARUPPLYSNINGAR

Kunden ska direkt informera om ändringar av telefonnummer och andra förhållanden av betydelse för medlemskapet. Detta kan göras antingen på ”Min sida” på www.oresundskraft.moveabout.se eller genom att meddela Move About per e-post eller telefon. Kunden är själv ansvarig för avgifter och kostnader som uppkommer för att Kunden angivit felaktigt telefonnummer eller inte informerat om ändringar.

§ 20 TVISTER

Avtalet tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Eventuella tvister ska försöka lösas med förhandlingar. Eventuella tvister som inte kan lösas mellan MAAB och Kunden kan tas vidare i normal domstol. Göteborgs tingsrätt används i första hand vid tvister.

  

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM MOVE ABOUT

 

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, t ex namn, körkort, adressuppgifter och kontaktuppgifter.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

När du blir medlem hos oss och använder dig av Move Abouts tjänster innebär det att du lämnar någon form av information till oss.

Exempel på uppgifter som vi hanterar,

 • Ditt namn, dina adressuppgifter och dina kontaktuppgifter
 • Ditt körkort
 • Betalningsinformation
 • Körhistorik

Uppgifterna hanteras för utförande av tjänst samt av försäkringsskäl som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig och att du lämnar samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Körhistorik hanteras i syfte för att föra statistik till att utveckla Move Abouts tjänster och därigenom göra det hållbara resandet bättre för så många som möjligt.

 

3. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Vi behåller uppgifter för att kunna föra statistik och historik i förbättrings- och uppföljningssyfte men även av försäkringsskäl.

 

4. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lämnas inte ut till andra mottagare.

Vid försäkringsskada skickas uppgifter för skadehantering.

 

5. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och att du som kund känner dig trygg, därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t.ex. att vi skickar och tar emot dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system och arkiverar data utan sökbarhet.

 

6. DINA RÄTTIGHETER
 • Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. 
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
 • Du har även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

Move About AB (org. nr. 556774-2035) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta vår kundservice på

031-799 28 04 under kontorstid eller mejla till info@moveabout.se.

 

Move About AB

Första Långgatan 4

413 03 Göteborg

 

För mer information gällande GDPR hänvisar vi till Datainspektionens hemsida,

www.datainspektionen.se